is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

■n het ■gerlrjk 'tboek»

STAATSBLAD

/

VA N

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. a5.)

WET van den ud,n Augitslus 1822 > inhoudénde den zevenden titel vcin het burgerlijk wetboek.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau» Groot-HeRtog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat volgens art. i63 van de grondwet, « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk rcgt* « van koophandel, van lijfstraffelijk rcgt, van de za« menstelling der regt'erlijke magt, en van de manier « van procederen. »

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord cn met gemeen overleg der Staten-Gcneraal;

Hebben goedgevonden cn verstaan , gelijk Wij

A

tgerlrjk 1tb oei.