is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad van die genen , wier toestemming tot het aangaan van het huwelijk noodzakelijk was.

Wanneer het huwelijk plaats heeft uit krachte ran het verlof waarvan hij artikel i4 van den IVden titel gesproken wordt, zal het ontwerp der huwelijksche voorwaarden bij het verzoek om verlof moeten worden gevoegd , ten einde daaromtrent gelijktijdig worde beschikt.

11. Geene bepaling in huwelijksche voorwaarden voorkomende, waarbij van de wettelijke gemeenschap wordt afgeweken, zal ten aanzien van derden vroeger kunnen werken, dan van den dag der overschrijving in een openbaar register, hetwelk daarvan zal worden gehouden ter griffie der regtbank van het arrondissement, waarin het huwelijk is voltrokken, of de huwelijks-acte is overgeschreven , bijaldien het huwelijk buiten 'slands is aangegaan.

12. De huwelijksche voorwaarden , mitsgaders schenkingen ter zake van huwelijk, vervallen, wanneer dezelve niet door een huwelijk zijn opgevolgd.

TWEEDE AFDEELING.

Van eenige soorten van gemeenschap, bij overeenkomst, onder eene algemeene benaming, bedongen.

13. Wanneer de echtgenpoten, in algemeene be-

A 3

y