is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

i het \erlijk fboek.

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 27.)

fVET van den 2den Augustus t8z29 inhoudende den negenden titel van het burgerlijk wetboek.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau, Groot-hertog van Luxemrurg , enz., enz., ens.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel i63 van de grondwet « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk « regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de zamenstelling der regterlijke magt en van de « manier van procederen;"

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal;