is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kan alleen worden toegestaan , wanneer de geen der eclitgenooten die de gemeene woonstede , zonder wettige oorzaak, lieeft verlaten, in zijne weigering ■volhardt om tot zijnen echtgenoot terug te keeren.

De regtsvordering daartoe kan niet vroeger worden aangevangen, dan 11a verloop van vijf jaren, te rekenen van liet tijdstip waarop de echtgenoot de gemeene woonstede verlaten heeft.

Wanneer de verwijdering eene wettige oorzaak heeft tot grond gehad, zal de termijn van vijf jaren beginnen te loopen van het oogenblik , waarop die oorzaak heeft opgehouden.

7. De regter kan geenen eisch tot echtscheiding, uit hoofde van moedwillige verlating toestaan, dan ten gevolge van eene regtsvordering aangevangen en vervolgd, hetzij tegen den echtgenoot, hetzij tegen eenen bijzonderlijk daartoe te benoemen curator, indien eerstgemelde niet ten regtdage verschijnt.

8. Het wetboek op de manier van procederen in burgerlijke zaken bepaalt de formaliteiten, welke opzigtelijk eene regtsvordering tot echtscheiding zullen moeten worden in acht genomen.

g. De vrouw, hetzij eischeresse tot echtscheiding , hetzij verweerderesse, kan , met bewilliging van den regter, gedurende den loop van het geding , de