is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aile acten van den man, waardoor de regten van de vrouw opzettelijk verkort worden ? zijn nietig»

13. Het regt om echtscheiding te vorderen , vervalt door de verzoening der echtgenooten, om het even of die verzoening heeft plaats gehad, nadat de eene echtgenoot had kennis gedragen van de daadzaken, welke grond tot de regtsvordering hadden kunnen opleveren, hetzij nadat de eisch tot echtscheiding in regten gedaan is.

De wet veronderstelt, dat er verzoening tusschen Je echtgenooten heeft plaatsgehad, wanneer de man en de vrouw zamen wonen , nadat deze de gemeene woonstede verlaten heeft.

14. De echtgenoot, welke eene nieuwe regtsvordering aanvangt, op grond van eene nieuwe oorzaak na de verzoening opgekomen, vermag van de oude redenen gebruik te maken om zijnen eisch daardoor nader aan te dringen.

15. De regtsvordering tot echtscheiding , uit hoofde van moedwillige verlating, vervalt, indien de echtgenoot, vóór het uitspreken der echtscheiding, in de gemeene woonstede terug keert. Wanneer echter, na de terugkeering de echtgenoot andermaal, zonder wettige oorzaak, de gemeene woonstede verlaat , zal de andere echtgenoot eene nieuwe regtvor-