is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laar is, zich, hetzij ia persoon, of door eenim daartoebij autentieke acte gevolniagtigden, te vervoegen voor den ambtenaar van den burgerlijken stand der vaste woonplaats van den man , en zijne wederpartij behoorlijk opteroepen, ten einde de echtscheiding te hooren uitspreken.

19. Indien de echtgenoot den tijd van twee maanden, bij het vorig artikel bepaald , heeft laten verloopen, zonder den anderen echtgenoot voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te hebben opgeroepen, zal hij daardoor verstoken zijn van het regt tot echtscheiding aan hem bij het verkregen vonnis toegekend.

20. De echtgenoot aan wied zijn eisch tot echtscheiding is toegewezen , behoudt al de voordeelen , welke hem door den anderen echtgenoot zijn toegezegd , zelfs wanneer die voordeelen wederzijds waren bedongen, doch wederzijds niet hadden plaats gehad.

2J. Daarentegen verliest de echtgenoot, tegen wien de echtscheiding verleend is, al de voordeelen, welke hem van den anderen tot op het oogenblik der regtsvordering waren toegezegd.

22. De echtscheiding geeft geene bevoegdheid, om de regten uitteoefenen, of de voordeelen te