is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accijns, zal mogen gedaan worden in eene mindere hoeveelheid dan van twee vaten brandewijn, of één vat rum , arak of likeuren.

De voorsclirevene bepaling van hoeveelheid zal niet toepasselijk zijn op den uilslag van zoodanige mindere hoeveelheid gedisteleerd, hetwelk nog in liet entrepot als restant eener partij mogt zijn overgebleven»

33. Uitvoer van buitenlandsch gedisteleerd uit het entrepot voor negotie naar buiten 'slands, zal tegen betaling der transitoire regten kunnen geschieden, mits telkens in geene mindere hoeveelheid dan van twee vaten brandewijn, of een vat ruin, arakof likeuren , het zij op fust of op flesschen.

Zoodanige uitvoer zal niet mogen geschieden, dan met behoorlijk consent-biljet, afgegeven door den ontvanger waaronder het entrepot behoort, en na dat het gedisteleerd, alvorens door de daartoe gestelde roeijers zal zijn onderzocht en voor hoeveelheid, soort en sterkte zal zijn opgenomen.

De afschrijving van den accijns zal niet gegeven worden, dan nadat aan den ontvanger behoorlijk zal zijn gebleken, dat het gedisteleerd het Rijk langs het aangewezen kantoor eu Linnen den bepaalden lijd is uitgevoerd.

bij gebrek hiervan, zal de accijns zes weken, nadat de bepaalde tijd is verstreken, worden ingevorderd.

B 4