is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuren . slagtplaatsen en bergplaatsen alwaar zij hun vee stallen of slagten.

Voorts zullen zij boven de voorname ingang derzelve, aan de publieke straat of weg, moeten stellen een Jbord met de in olie geverwde letters vleeschbouwer of slagler, met derzelver namen.

Zij die dit een of ander verzuimen , zullen, wanneer zij dit verzuim niet binnen acht dagen , na eene deswege gedane schriftelijke waarschuwing Van den ontvanger, herstellen , verbeuren eene boete van tien guldens.

Bij iedere verandering van woningen of lokalen , zullen zij aan dezelfde verpligting, onder dezelfde penaliteit, onderworpen zijn.

I o. De vleeschhouwers en slagters zullen hun aan den accijns onderworpen vee, in geene andere lokalen mogen opstallen, noch hetzelve slagten dan in die, welke zij volgens het voorgaande artikel aan den ontvanger hebben opgegeven , op eene boete van vijf

en twintig guldens.

Zij zullen onder dezelfde penaliteit geen "vee voor anderen mogen slagten, dan ter plaatse welke iu de kwitantie van betaalden accijns, zal zijn uitgedrukt,

VIJFDE AFDEELING.

Van de visitatien.

De wopiogen, stallen, schuren, slagtplaatsen