is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ketels, als met elkander geschikt zijn om cone fabriek

uittemaken, of de geheele of gedeeltelijke fabrikagie

van bieren te bewerkstelligen , zullen gehouden zijn

daarvan aangifte te doen, op eene boete van honderd guldens.

Koperslagers en kuipers welke dezelve gereedschappen in hunne winkels of werkplaatsen voor dit hun beroep hebben, zonder dat zij gevestigd zijn om er in te beslaan, of bieren te fabriceren, zullen van deze aangifte bevrijd zijn.

7. De buiten activiteit zijnde, of gesteld wordende brouwerijen en gereedschappen , in art. 6 omschreven, zullen tot het brouwen of fabriceren van bieren onbruikbaar .gemaakt worden , door het verzegelen der roer- of werkkuipen en ketels.

De verzegeling zal moeten bewerkstelligd worden door

twee ambtenaren der administratie, op den voet nader door haar voor te schrijven.

Van de verzegeling zal een proces-verbaal opgemaakt worden , waarin het pand, de verzegelde werktuigen of gereedschappen, het getal zegels en den tijd der verzegeling, behoorlijk omschreven zijn; hetzelve zal den tegenwoordig zijnde belanghebbenden ter teekening worden aangeboden , en anders gewag maken van zijne afwezendheid , of ook eventueel van zijne weigering om het proces-verbaal, door zijne handteckening te bekrachtigen,