is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dabbeld van dit dokument zal den belanghebbenden , tegen een bewijs der afgifte worden uitgereikt , en in geval van weigering om hetzelve aantenemen , bij het plaatselijk bestuur worden gedeponeerd.

Het schenden of veranderen van zegels op kuipen, ketels of andere werktuigen, welke als buiten werking zijnde,zijn aangegeven, en het niet aanwijzen derzelve, zal gestraft worden met ééne boete van niet minder dan honderd guldens en nimmer meer dan vier honderd guldens, naargelang der omstandigheden die de schending of vervalsching ten gevolge zal hebben.

8. De grootte der werk- of roerkuipen, in de brouwerijen , wordt vastgesteld als volgt; te weten :

In de gemeenten van cijj duizend zielen en daarboven, eene werk- of roerkuip , voor iedere brouwerij, van niet minder dan twintig vaten, en iii gemeenten beneden de vijfduizend zielen , eene roer- of werkkuip , voor iedere brouwerij van niet minder dan tien vaten.

Alle de nieuw opterigtene bierbrouwerijen, zullen aan de bovengenoemde bepalingen zijn onderworpen , doch voor zoo verre er onder de bereids bestaande mogten aanwezig zijn , welke niet in alle opzigten met deze bepalingen overeenkomen, zullen dezelve echter zoo aL zij thans bestaan , mogen blijven voortduren.

Indien bezitters of huurders van laatstgemelde bierbrouwerijen mogtcu verlaugea of genoodzaakt worde^

Ai