is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, zal de cvengemelde tijd vespectivelijk met één uur voor zoodanige kuip of kuipen als voren kunnen worden vervroegd.

Bij aldien de tijd tot het afloopen der werkzaamheden in de roerkuip door eeuig ongeval aan dezelve of aan den ketel of eenig ander werktuig mogt afgebroken worden , en eene verlenging van tijd noodig mogt geacht worden, zal de brouwer gehouden zijn daarvan aangifte te doen, en de ambtenaar bij den welken de aangifte tot brouwen gedaan is, bevoegd zijn den verlangden tijd , naar gelang van het toeval en na behoorlijke opneming van hetzelve te verlengen.

19. Den brouwer die eene grootere hoeveelheid meel tot zijne brouwte zal willen gebruiken, dan naar evenredigheid der ruimte zijner roerkuip , binnen den bepaalden tijd in dezelve gevoegelijk kan worden uitgewerkt, zal tot uitoefening dezer werkzaamheden , eenen langeren lijd op zijne vrage kunnen worden toegestaan, mits door hem alsdan de accijns op zijne aangegevene brouwte worde betaald , als of hij gebruik had gemaakt v;m eene kuip, voor welker bewerking, de verlangde tijd, volgens het evengemelde tarief, kan worden vergund.

Er zal voor de grootste roerkuip, begrepen in het tarief, gcene vermeerdering van tijd voor de werkzaamheden worden verleend, dan onder verpligting van den brouwer tot bijbetaling van een liendc