is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aangifte zal schriftelijk moeten geschieden door den azijnmaker of deszelfs procuratiehouder op een register met strooken , daartoe ten kantore van voorschreven ontvanger aanteleggen.

Op deze aangifte zal aan den aangever een consentbiljet worden verleend , hetwelk zal moeten dienen tot bewijs vap den inslag van het bier in de azijnmakerij, overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald.

26. Aan de azijnmakers van de eerste klasse, zal op de hoeveelheid bieren of aftreksels, die zij op den voet der voorgaande artikelen zullen hebben ingeslagen , eene korting op den accijns van zeven centen per vat worden verleend.

27. De azijnmakers der eerste klasse zullen verpligt zijn de consent-biljetten , die hun , ingevolge het bepaalde bij artikel 25, zijn afgegeven, te bewaren gedurende de zes dagen, volgende op den inslag deibieren of aftreksels in hunne azijnmakerijen. Zij zullen gedurende dien zelfden tijd de bieren of aftreksels aldaar moeten houden in hunnen natuurlijken staaf van bier of aftreksel, en dezelve geenszins buiten de tegenwoordigheid der ambtenaren vermengen.

De ambtenaren der administratie zullen gedurende die zes dagen de bevoegdheid hebben de soorten en hoeveelheden dezer bieren of aftreksels optenemen.

De azijnmaker is verpligt hun dezelve aantewijzen ?

B 5