is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö. Voör de branderijen, bierbrouwerijen eu azijtimakerijen, mits het graan gemout, ofinctmout vermengd is.

bi Voor de «tijfselmakerijen/

c. Voor de mesting of voeding van het vee, mits op iedere zak, liet graan met ten minste één derde gedeelte haver, erwten, wikken of boonen vermengd zij.

d. De roggen-zemelen, die de koekebakkers andermaal ter molen zenden, om fijnder gemalen te worden.

De accijns zal moeten worden betaald, vótfr dat het graan ter molen wordt gebragt.

TWEEDE AFDÉE

T dn de aangifte van het graan, biljetten; vervoer op- en van den molen.

4. Een ieder welke graan wil doen malen, Zal ten kantore va:n den ontvanger over de gemeente, waarin de aangever woonachtig is, opgeven de hoeveelheid en het soort van het graan , het getal en de merken der zakken, waarin hetzelve vervoerd, en den molen ■waarop het graan gemalen zal worden.

Bij bevinding van OVei'maat zal de aangever, onverminderd zijne verpligting tot bijbetaling van den

A 2