is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le zamen mogen Woi'den uitgeoefend met dat vaii Lakker, pieelverkooper, grutter of stijfselmaker.

Bakkers zullen tevens niet mogen zijn grutters noch stijfselmakers.

Grutters zullen niet tevens mogen zijn verkoopers van meel van belast graan , noch stijfselmakers.

De bedrijven van brander, brouwer en azijnmaker, zullen wel te zamen maar geenszins vereenigd met eenige der hierbovengemelde bedrijven mogen worden uitgeoefend.

Zij welke de bovengemelde bedrijven Op behoorlijk patent vereenigd uitoefenen en reeds hebben iiitgeoefend voor den i2den Juli 1821 , zullen daarmede kuü— nen voortgaan. Geene korenmolens mogen bestaan in of grenzende zijn aan bakkerijen, meelverkooperijen, branderijen, brouwerijen, azijnmakergen en stijfselmakerijen , ten zij aldus bestaan hebbende Vóór' den i2den Juli 1021.

Wij behouden Ons voor om in enkele gevallen, wanneer zulks Wordt verzocht, en zönder nadeel gèseliieden kan, van de bepalingen in dit artikel vervat, uitzonderingen töetestaau, behoudens dó voorzieuiiigen die alsdan noodig zullen worden bevonden.

o*. Korenmolenaars, welke tevens landbouwers, bakkers, meelverkoopers, brouwers, azijnmakers, branders of stijfselmakers zijn, zullen bet graan en meel, tot hunne bedrijven vau landbouwers, bakkerrf,

B 2