is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden kennis gegeven , en «niks op eone boete van twintig guldens.

44. In die gemeenten , ten platten lande, alwaar de kantoren der ontvangers, op meerder afstand, dan eene nederlandsclie mijl van de korenmolens verwijderd zijn, zullen de ontvangers, of der zei ver geinagligden verpligt zijn, om, onverminderd de gewone kantoor-uren te vaceren, tot het afgeven van I>iIjetten, op zoodanige dagen in de week en uren, liij of in den omtrek der molens, mitsgaders op de zon- en feestdagen, vóór en na den kerktijd, op hunne kantoren, als aan hun, op de voordragt deiGemeen tebestiu-en , of de Gedeputeerde Staten, door de administratie, zullen worden voorgeschreven , ten einde hierdoor aan de ingezetenen het meest mogelijk gerijf worde gegeven.

45. De administratie zal, op voordragt der Gedeputeerde Staten , bepalen de hoeveelheid granen welks tot mesting of voeding van het vee, door de molenaars, bakkers, meelverkoopers, grutters, stijfselmakers, branders, brouwers en azijnmaker» gehouden wordende, zal mogen worden gemalen en ingeslagen , en zulks berekend tot een maximum ¥001-ieder gehouden wordend stuk vee, en ouder de noodige voorzieningen tegen misbruiken.