is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistof, die du gist oplevert, iu dc/.clve gestort is; ü) zal gedurende de» tijd van Laar verblijf in de bak of kuip moeien vertoond worden, zoo dikwijls da ambtenaren daartoe aanvrage zullen doen. Deze zullen van hunne bevinding melding maken , in dorso van het bewijs, aan den brander wegens zijne aangifte, afgegeven.

Ingeval de ambtenaren, gedurende dien tijd, géene opneming zullen hebben gedaan, zal de brander de gist uit de bakken mogen wegnemen: de ambtenaren zullen zulks in clorso van het evengemélde bewijs vermelden.

Indien aan de ambtenaren, gedurende 3eu hfertóren gestelden termijn bun onderzoek doende, de gi3t niet vertoond wordt 9 zal de korting, waarvan hierna' zal worden .gesproken, niet geleden worden.

Met den afloop van elke maand, zullen de ambtenaren een uittreksel uit hunne voorzeide aantcekenin—■ gen maken. Dit uittreksel zal aan den ontvanger ter band gesteld worden, om zich daarnaar te regelen tot het opmaken der korting, waartoe het maken van gist aanleiding zal geven.

Vet-Meining van de ruimte der ginttobben m* gixlbak ken, om dezelve iri evenredigheid te brengen met die van het getal der in werking zijnde beslcigkuipen.

17. Da vast geplaatsle gistbakken, die op het

B a;