is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gist beslag in gedaan worde, en dat het beslag er niet in verblijve, dan gedurende den tijd van het afloopen van een ruwstooksel ;

5°. I)it het deksel van de vérsüelHrigs-kuip geheel plat zij.

C . Dat het beslag, hetwelk er in gedaan wordt, op geene andere wijze heet gemaakt worde, dan door middel van de verlengings-buis, dwars door deze kuip geleid, welke de pijp van den helm van den rawketel met de slang vereenigt;

f°. Dat de evengemelde buis niet slangswijze in de kuip geplaatst zij , maai- dezelve in eene regte lijn doorga ;

8". Dat het einde van den geleider of de buis, welke aan de kuip mogt bestaan, om daardoor bet in dezelve heet gemaakte beslag in den rawketel te laten afloopen, geene gemeenschap hebbe met den rawketel , maar dat integendeel daarvan »geen gebruik kunne gemaakt worden , dan na het afnemen van den hijm, ten einde vervolgens het beslag, door middel van een verlengings-stuk, hetwelk zich tot aan den bovenrand van den ketel uitstrekt, in dezen te laten overloopen.

Al hetgeen door den brander, strijdig met de vorenstaande bepalingen , mogt worden verrigt, mitsgaders alle zoodanige handelingen van denzelven, welke de distelatie van het beslag in de versnelRngs-kuip, ten

R a