is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

On<ü«r den bovengemeklen tijl is begrepen die, benoodigd tot het schoonmaken en opladen der ketels.

Het vervroegen van den lijd lot het aanvangen der ruwstooksels, zal door de administratie kunnen worden vergund , zonder dat echter de tijd tot het afloopen der werkzaamheden, daardoor kunne wordea Verlengd.

Aangifte van de uren , waarop de opladingen der ruwielels zullen plaats hebben , en van den lijd, gedurende welken da stoking zal geschieden.

28. De branders van de vier eerste klassen , zullen gehouden zijn de uren aantegeven waarop zij het beslag in de ruwketels zullen opladen , en zulks wegens elke stoking die zij voornemens zijn, in den loop van den dag , te doen.

De branders of stokers der twee eerste klassen, zulle» niet meer dan drie ruwstooksels daags in denzelfden ketel mogen stoken, en wel binnen dcu lijd, bepaald hij het vorig artikel; de branders of stokers der derde en vierde klassen , zullen op denze! 1de 11 voet niet xneer dan vier ruwstooksels mogeu stoken.

Alle de stooksels , welke op eenen en denzelfdec d.ig zullen worden gedaan , moeten bet eene na het andere,zonder tusschenpozen , bewerkstelligd worden ;

O 2