is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezigd voorde fabrikaad'ja , voortvloeiende uit l;ua^ he aangifte, overeenkomstig art. 32, 5.3 en 34.

Verboden of heimelijke disielcUien , en onwettig gebruik van kuipen en ruwkeLels.

3<)• teder brander van de vijf eerste klassen , die gebruik zal maken vau eenige kuip of ruvfkctel, welke bij niet in zijne aangifte begrepen beeft, of die cenige losse krans of gisttobbe zal bezigen i zonder dezelve aangegeven te hebben, zal verbeuren eene boete van vier honderd guldens.

Gelijke boete zal verbeuren ieder brander van de vijf klassen, welke zonder aangifte en buiten weten Van de administratie zal stoken , of grondstoffen beslaan , of die dezelve in zijn ruwketei zal laten staan , of daarin rüwnat of moutwijn zal overhalen op andere uren , dan die bij zijne aangifte opgegeveu.

Eindelijk zullen met eene gelijke boete gestraft worden alle de genen, het zij branders, het zij partikulicren, welke overtuigd zullen worden van op eene Verbodene wijze, en zonder daarvan de bij de wet voorgeschreven aijngifte te hebben gedaan , zich op te houden met het stoken en overhalen van gedisteieerde wateren.

De ontdekking van het in werking zijn eener heimelijke fabrijk, en waaTtoe men eeue toestemming had behoorca te hebben, of waarvan men de aangifte had moeten doen , of het iu werking brengen