is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eenïge faimjk die men had aangegeven te moeten stilstaan, zullen ten gevolge hebben, de verbeurd*verklaring van de grondstoffen en gereedschappen, waartoe, zonder uitzondering, worden geacht te behooren de ketels, helmen, slangen , kuipen , bakken i tobben, kransen en in het algemeen alle Werktuigen welke in de fabrijkgn voorhanden zijn, en brandewijnen , welke iu de fabrijk , de daarbij behoorende gebouwen, het huis van den brander, zijne kelders of grondbakken , mogten worden gevonden, en zulks wat de brandewijnen betreft, voor zoo verre dezelve gejen gedeelte uitmaken van die, waarmede de rekening van den brander, met de administratie geopend , belast is geworden.

De gereedschappen zullen, ten koste van de overtreders , worden uitgebroken en vervoerd.

De in werking gebragte grondstoffen welke verbeurd verklaard worden, zullen tegen de helft van derzelver waarde, volgens prijs-courant, door den overtreder moeten worden herkocht. ,

Het afbreken en vervoeren der gereedschappen en der werktuigen, waarvan de verbeurd-verklaring bij vonnis is uitgesproken, of welke bij overeenkomst, aan het Rijk zijn afgestaan, zal moeten plaats hebben binnen acht dagen, nadat het vonnis gewezen of du trans-actie getroffen is , of wel onmiddellijk na de voltooijing der grondstoffen, op het oogenblik van het vonnis of de trans-aetie opgeladen.