is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandewijn van tien graden per vat besla gs, ea gedurende de maanden April, Mei tot den vijftienden Juni legen zeven kannen en twee en vijftig vingerhoeden , en eindelijk van den vijftienden Juni en gedurende de maanden Juli i Augustus en September tegen zes kannen veertig vingerhoeden brandewijn Van gelijken graa l per vat beslags , en voor de branders , welke in het belang van den landbouw stoken , tegen dezelfde hoeveelheid kannen, onder korting van twintig percent.

Wij behouden Ons voor, om ingeval het mogt blijken dat in sommige deelen van het Koningrijk, de aard van het water genoegzamen invloed op de gisting der stoffe zoude hebben, om te beletten dat men dc hierboven bepaalde hoeveelheden brandewijn kan bekomen , aan de genen die zich in dit geval zouden bevinden, onder de noodige voorzorgen, zoodanig eene korting te verleenen , als bij ondervinding noodzakelijk zal bevonden worden om voortekoraen, dat deze branders niet worden benadeeld.

Met opzigt tot de branders van de vijfde klasse , zullen dc hoeveelheden brandewijn, waarmede hunne rekening zal worden gedebiteerd , naar gelang van de! hoeveelheden, die zij gedurende den aangegeven tijd der werkzaamheden zullen hebben beslagen en gestookt, door Oas worden bepaald, in het oog houdende den aard des beslags en de hoeveelheid alcohol die de ondervinding zal hebben doen zien, dat