is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het te kort bevondene meer dan tiert percent bedraagt, zal deze uitkomst boven en behalve de aanleiding die zij geeft, om van de te kort bevondene boeveelheid, de enkele accijns intevorderen i met den tiendubbelen accijns van het geheele te kort gestraft worden; zullende de straf van den tiendubbelen accijns, mede worden toegepast op de overmaat , bijaldien kan bewezen worden dat dezelve , het gevolg van eene clandestine fabrikaadje is.

TWEEDE GEDEELTE.

Aanzuivering der rekeningen.

\ati de stokers en branders, mitsgaders ssri de handelaars in het groot, zal een doorloopend credriet voor den accijns van het door lien gefabriceerd of ingeslagene binneidandsch gedisteleerd , onder behoorlijken borgtogt, of wel het genot van entrepot worden toegestaan.

Als handelaars in het groot zullen worden aangemerkt de genen , die als zoodanig zijn gepatenteerd „ en zich schriftelijk aan den ontvanger van den aecijns over de plaats, waar hun bedrijf wordt uitgeoefend, hebben opgegeven en een vast en doorgaand lager houden , van ten minste twintig vaten van niel beneden de acht graden sterkte.