is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53. Wanneer de plaats van den Inslag uiel J,e* hoort lot' hetzelfde kantoor van ontvang', als de plaats van den uitslag, zal m'ea het navolgende moeten ia acht neraen.

De afleveraar zal gelijke aangifte , als in het voorgaande artikel is vermeld , aan den ontvanger doen.

Da ontvanger zd aan den afleveraar afgeven eed. consent-bijjet, henevens een duplikaat van dien, waarvan het origineel het gedisteleerd , tot aan d8 plaats der bestemming, zal vergezellen , en waarop de ontvanger teVens zal moeten vermelden, den tijd binnen welken het origineel ten zijnen kantore zal moeten zijn tertog ontvangen ; zullende het duplikaac inmiddels door den afleveraar worden bewaard, om bij de peil en visitatie te kunnen dienen.

Het origineel biljet, niet binnen den bepaalden tijd ten kantore der afgifte zijnde terug bekomen, zal van den afleveraar den accijns dadelijk door den ontvanger worden ingevorderd.

ISadat de accijns door den ontbieder, ter plaatse van den inslag, zal zijn betaald, zal liet origineel consent - biljet, door den ontvanger ter plaatse van. tien inslag, behoorlijk afgeteekend, nevens de duplikaat-kwitantie, aan het kantoor van afgifte van het voorsz. consent-biljet, worden teruggezonden , ten einde vervolgens den accijns op de rekening van den afleveraar worde afgeschreven en het duplikaat consent-biljet ingetrokken, tegen afgifte der duplikaat-» kwitantie aan den afleveraar.

E