is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gufceurd en gewogen, en zal bij deze peiling of visitatie, voor zoo verre de pakhuizen , kelders of andere bergplaatsen van de handelaars in het groot, en die van de branders of stokers welke geen gedeelte van de branderij uitmaken, betreft, het zij dezelve, in Januari of tusschen tijds geschiedt, een verschil van drie per cent voor het gedisteleerd op fust, niet in aanmerking worden genomen , dan bij overmaat om het debet van den stoker, brander of handelaar in het grootte vermeerderen, en bij ondermaat den accijns m te vorderen , zonder dat in dit geval door den ■stoker, brander of handelaar in het groot, iets voor de kosten der peiling worde betaald ; zullende bij een verschil boven deze drie per cent, de stoker, lnander of handelaar in het groot, ingeval van ondermaat, met eenq boete van den tien dubbelen accijns van het geen de ondermaat meerder dan de drie per cent bedraagt, onverminderd de bijbetaling ran den enkelen accijns voor de ondermaat, en bij overmaat, ook met den tien dubbelen accijns op de overmaat, behoudens de vermeerdering van het debet van den stoker, brander of handelaar in het groot, gestraft worden. Waar boven nog in dit geval de kosten der roeijng en peiling voor rekening van den overtreder zullen zijn.

Voor hetgeen de stokerijen , grond bakken en pakhuizen, tot het lokaal der stokerijen behoorende ea van dezelve een gedeelte uitmakende, betreft, zal «00 ten aanzien van de overmaat als van de onder-,