is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstande echter, dat de voorschrevene lekkaadje en uitering, nooit meer darr een lialf percent in de drie maanden zal mogen bedragen, en dus het meerder ontbrekende, evenzeer als de overmaat, bij de vereffening, doorhem moeten worden veraccijnsd.

76. Wanneer eene partij binnenlandsch gedisteleerd in liet entrepot mogt komen te deterioreren, zal het aan den belanghebbenden, ten wiens name het gebragt is, vrijstaan hetzelve, behoudens de noodige zekerheid, te doen overstoken.

Te dien einde zal hij dusdanige partij, na behoorlijke en zeer naauw keurige roeijing en keuring en met in achtneming der formaliteiten omtrent de afschrijving met vervoer voorgeschreven, naar zich nemen , en uiterlijk binnen den tijd van eene maand doen overstoken.

Tot de vereischte kracht gebragt, zal hij dezelve, vóór het uiteinde van de evengemelde maand, andermaal in het entrepot ter nederlage aanbieden, en het overgesfookte gedisteleerd toegelaten worden, onder de voorzorgen, ten aanzien van de nederlage in entrepot, voorgeschreven.

Het verlies op de hoeveelheid door de o vers toking geleden, zal, behoudens het in verrekening brengen van dien , bij de finale vereffening door den weder invoerder , dadelijk moeten worden verimpost en hierna de borgtogt vernietigd, of degeconsigneerde penningen, bij verrekening terug gegeven.