is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgeteekend en ingetrokken, en vervolgens naar het kantoor van uitgifte teruggezonden te worden.

44. Voor zoo ver de ingebragte accijnsvrije goederen bestemd zijn naar dezelfde plaaLs, alwaar de aangifte geschiedt, en deze niet tevens is losplaats, of voor eene plaats, tusscben de eerste wacht, of expeditie-kantoor, en het eerste kantoor van betaling gelegen, moeten van dezelve ter eerste wacht de regten betaald worden; doch de hoeveelheid mag niet zoo groot zijn , dat zij , gevonden wordende op het terrein, in art. 177 omschreven, zoude kunnen geacht worden eene verbodene nederlaag uit te mailen ; zullende , na visitatie der goederen en afteeke— ning van het paspoort van betaling, hetzelve woi'den ingetrokken en verwisseld tegen een renversaal , geschikt tot geleide en aflading der goederen naar en ter bestemmingsplaats, binnen den bepaalden tijd en met aanwijzing der te houdene route.

En zal ook invoer, met bestemming als boven, van ruw zout beneden de honderd ponden, ruwe suiker beneden de honderd ponden, wijn beneden de vijftig kannen en buitenlandsch gedisteleerd beneden de vijftig kannen , mogen geschieden tegen kontante betaling van den accijns op dezelfde eerste kantoren ; doch zal de kwitantie van betaalden accijns niet worden ingetrokken, maar in zoo verre, even als het renversaal, tevens dienen tot gelei-biljet.

V