is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tem , na Tan gelijke afteekening of verklaring als de volgbrieven voorzien te zijn, moeten door de ambtenaren tijdig aan het kantoor der uitgifte worden terug bezorgd, ten einde de aldaar gestelde borgtogt worde vernietigd.

5o. Nimmer zal de accijns betaald, of voor deszelfs bedrag'gedebiteerd, noch de volgbrieven gezuiverd kunnen worden, ten zij de goederen, op bet dokument gêmeld, in der daad. worden gelost en geverifieerd , of voor de regten kunnen worden gevisiteerd ter plaatse op welke de volgbrief luidt.

5t. Voor iederen volgbrief of inkomend paspoort, welke niet ter los- of bestemmingsplaats, waarop het dokument is luidende, in voege als in de artikels 45 en 48 omschreven, zal zijn bezorgd, zal, door den'invoerder of geleider, worden verbeurd eene boete van vijf en twintig guldens.

En zullen, na ontdekking van dit verzuim, door het niet binnen zes weken , na den tot het transport toegekenden tijd, terug komen der behoorlijk afgeteekende extract-volgbrieven of inkomende paspoorten, ten kantore der uitgifte, geene inkomende volgbrieven, consenten of paspoorten, noch uitgaande expeditie aan, of ten name van zoodanige nalitigen verder mogen, worden verleend, dan na betaling of verzekering der bocle.