is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i°. Van de accg ns-vrije goedereu, ter plaatse van do eerste in- of oplading, voor zoo verre aldaar een kantoor aanwezig is, en anderzins aan het naaste*, of aan liet eerste kantoor pp de route , des , dat in geen geval liet vreemd grondgebied verder dan tot den afstand, ia art. 162 bepaald, mag worden genaderd, ten zij voorzien van de vereischte paspoorten , behoorlijk door de ambtenaren afgeteekend, ten bhjke der daarop gedane visitatie.

3°. Van de accijns-goederen , die uitgaan onder genot van afschrijving van accijns, ter plaatse alwaar dezelve in de crediet-rekening van den aangever zijn opgenomen.

5°. Van het meel en scheepsbrood of scheepsbeschuit , als mede van het vleesch en spek, dat uitgaat onder genot van restitutie van accijns, op eene der plaatsen, daartoe door Ons te bepalen.

64. Met opzigt tot het uitgaan langs de rivieren, is mede van toepassing de bepaling, in art. 55 dezer wet vervat ; en geen uitvoer to lande mag plaats hebben dan langs dezelfde heerbanen of groote wegen, als in art. 38 zijn gemeld; zijnde de kantoren in het tweede lid van laatstgemeld artikel bedoeld, voor den uitvoer , alleen bestemd tot de ontvangst (Ier regten van tle voortbrengselen der plaatsen,