is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74. Wanneer de in het voorgaande artikel bedoelde omstandigheden zich voordoen, nadat de goederen uit de pakhuizen of bergplaatsen zijn inof opgenomen, zal men -de goederen niet weder tot zich kunnen nemen, dan tegen dadelijke betaling van den accijns, ten zij de administratie in singuliere gevallen mogt toestaan dat de zaak wierde herbragt in denzelfden staat als vóór de aangifte.

Ingeval.van ontlossing, zal daarvan aan den schipper of voerman een bewijs worden afgegeven, ter zijner verantwoording.

TIENDE HOOFDSTUK.

Van den doorvoer.

75. Het staat vrij, van en naar alle landen en plaatsen, allerlei goederen, waarvan de invoer of doorvoer niet is verboden, te water en te lande het Koningrijk door te voeren, tegen betaling der daarop gestelde regteu , doch aan de landzijde, alleen langs zoodanige kantoren, als daartoe door Ons, bij een bijzonder besluit, zijn of nader zullen worden aangewezen.

Doorvoer naar de kolonie van Suriname mag niet geschieden.

76. Geene goederen worden ten doorvoer toege-