is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95. Ds voor entrepot bestemde goederen, inkomende ter zee met verdere bestemming dan de losplaats, zullen naar liet opgegeven entrepot worden vervoerd op volgbrieven , zoo als bij liet zesde hoofdstuk , omtrent den aanvoer van de landzijde, is bepaald , en onder gelijke zekerheid als bij vervoer van het eene entrepot naar het andere.

96. In geen geval zullen goederen in publiek of partikulier entrepot, eenige verandering van fust, merken of eenigerlei behandeling, hoegenaamd, mogen ondergaan, welke eenige verwerking zoude mede brengen, dan voor zooverre de bijzondere wetten zulks toelaten , of, bij beschadigdheid, mogt blijken tot derzelver conservatie volstrekt noodig te zijn , en alsdan met bijzondere permissie van den entreposeur en onder toezigt.

97. De administratie is in geenen deele verantwoordelijk voor de goederen, welke in publiek of partikulier entrepot worden gelegd, ten ware die in publiek entrepot door bewezene slordigheid haren ambtenaren mogten zijn bedorven of in waarde verminderd. Vermis, anders dan door brand, overstroomicg of dergelijke buitengewone gebeurtenissen, geeft geen regt tot vermindering van regten op de hoeveelheid, bij den opslag aangegeven of bevonden , blijvende het aanwezige ? des noods