is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontvanger zal de aangifte intrekken, en daarvoor afgeven een behoorlijk gelei-biljet, hetwelk tle goederen, tot aan de plaats der bestemming , zal vergezellen.

De ontvanger zal de aangiften, afgegeven door de kooplieden, winkeliers en debitanten, bijeen verzamelen, en zal op den rug der dokumenten, tot justificatie van den inslag dienende, de hoeveelheden afschrijven, welke op de aangifte zijn gebragt en daarvan het getal vermelden.

Ten einde hunne rekening te liquideren, zullen de belanghebbende zich met de noodige dokumenten ten kantore van den ontvanger moeten vervoegen, op de door hem bepaalde tijdstippen, die altijd eenen tusschentijd van ten minste acht dagen moe1 ten hebben.

De rekening geliquideerd zijnde, zullen de aangiften van uitslag worden doorgehaald en alzoo onder den ontvanger verblijven.

189. De in het voorgaand artikel vermelde registers der aangiften van uitslag zullen met strooken moeten zijn; zij zullen door de ontvangers moeten zijn gequoteerd en geparafeerd. De ontvangers zullen dezelve intrekken zoodra zij vol zullen zijn geschreven, ten einde die te verzamelen met de doorgehaalde aangiften . die daaruit zullen zijn afgegeven.

Die gene, welke een register bekomen heelt, z;<i