is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoodigde dokument heeft ten gevolge de aanhaling en confiscatie der geloste of geladene goederen , eu ten laste van den contraveriiërenden schipper of voerman , eene boete ten bedrage van tienmaal de regten cn den accijns van dezelve goederen.

Lossing of lading op daartoe verkregen dokument, doch zonder dat op hetzelve uit de aanteekening der ambtenaren tot de visitatie blijkt, dat zulks is geschied in hun bijzijn, of met hun voorweten, gelijk ook alle ligting of overboordzetting met dokument, doch anders dan op den voet in deze wet omschreven , behoudens het bijzonder geval, in art. 22 voorzien, doet den schipper of voerman eene gelijke l>oete als voren verbeuren; en zullen de góederen vervolgens eene zeer strikte visitatie ondergaan , en daartoe kunnen geligt en den benoodigden tijd opgehouden worden.

Eene boete van vijf en twintig guldens zal door dragers of drijvers verbeurd worden, voor elk fust, pak, baal of mand met goederen, of stuks vee, dat zij zullen vervoeren Op dokument, dat niet vooraf door de ambtenaren, ten blijke der gedane visitatie, is afgeteekend.

'

210. Alle, op daartoe verkregene dokumenten, hetzij volgbrieven , paspoorten , consenten of andere dokumeuton ter visitatie of verificatie, aangeboden wordend* goederen , welke, bij derzelver vergelijking