is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren vervolgens naar de hoofdplaats der directie, waarin de bekeuring is geschied , te doen overbrengen , en ingeval van verkoop , denzelven te doen geschieden ter plaatse waar zij zulks het meest voordeelig oordeelt.

241. Alleen die goederen , vaar- of voertuigenen gespannen, werktuigen, gereedschappen of andere voorwerpen, waarmede is misdreven en waarop, naar aanleiding van art. 226 , eenige straf of rcgt van verhaal kleeft, zullen worden aangehouden.

242. Indien de bekeurde zulks begeert, zullen de aangehaalde goederen , benevens de vaar- en voertuigen en gespannen, tegen voldoende borgtogt, voor de tusschen den ontvanger en belanghebbenden overeengekomene waarde derzelve, of van het beloop der verbeurde boete, worden ontslagen

Wanneer echter de aanhaling geschied is op grond van eenig verbod van invoer , zal er geen ontslag van van de ten invoer verbodeno goederen mogen plaats hebben.

Het ontslag zal ook kunnen worden geweigerd wanneer de bekeuring is geschied ter zake van verkeerde aangifte in de soort der goederen , en men , door middel van monsters of stalen , de zaak tot de beslissing niet behoorlijk in haar geheel kan houden , alsmede wanneer de goederen zijn aargehaald op on~