is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijktijdig worden geïnstrueerd en daarop Lij een en hetzelfde vonnis worden regt gesproken : en zal , in dat geval, door het openbaar ministerie niet worden geageerd, alvorens de administratie van hare zijde aanklagte heeft gedaan of de actie aangebragt.

2Ju. Alle misdrijven of misdaden die, hoezeer bedreven met betrekking tot het vak van in- en uitgaande regten en aocijnsen , echter bij het lijfstraffelijk wetboek voorzien en strafbaar zijn gesteld, zullen op de gewone wijze worden vervolgd en beregt, overeenkomstig de bestaande algemeene wetten op het sirafregt.

s49. Wanneer de overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, in de beide vorige artikelen bedoeld, onverminderd do strafvordering, tevens tot betaling van regten of accijnsen , en alzoo tot eene civüe actie aanleiding geven , zal de kennisneming en beregting daarvan in beide opzigten tot den bevoegden criminelen of correctionelen regter behooren.

250. Tn de gevallen waarin, volgens de bestaande verordeningen, voorziening in cassatie kan plaats hebben, zal, dien overeenkomstig, ook van dit middel 111 zaken betrekkelijk tot het vak van in- en uitgaande regten cn accijnsen , gebruik kunnen worden gemaakt.