is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven de J 5,ooo tot en met 10,000, een vijfde, h -10,000 « « « 20,000, c e rivier de, (( « -20,000 « « « 4o,ooo, ce« derde, « « - 4o,ooo ï « « 80,000, twee vijfden. Wanneer het bedrag van den accijns, voor hetwelk zekerheid moet gegeven worden, meer dan ƒ 80,000 bedraagt, zal het excedent, als een afzonderlijke borgtogt beschouwd worden en onderworpen zijn aan de bovengemelde opklimming in evenredigheid van dit excedent.

De borgtogten, welke voor den accijns op het zout zullen moeten gegeven worden, zullen in alle gevallen gelijk moeten staan met het volle bedrag van den accijns.

278. Behoudens de opklimming, aangewezen bij liet voorgaande artikel, zal tot maatstaf van het bedrag der borgtogten worden genomen het volle beloop der som, voor welke de zekerheid wordt gesteld , en niet enkel het principaal,

279. De cautien, ten behoeve der administratie te stellen, zullen vrij zijn van het regt van registratie , doch niet te min worden geregistreerd.

280. Bij aldien bij een borgtogt in onroerende goederen, in inscriptien op het grootboek, of in waren en koopmanschappen, tusschen den ontvanger