is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geoordeeld, dezulke welke gebedel worden tot do Vaart naar en van de kust van Guinea.

Ten tweede : Nederlandsche schepen , enkel met turf of met steenkolen liet Rijk uitvarende, en ongeladen terug komende. Geladen terug komende, wordt van dezelve liet inkomende lonnegeld verschuldigd.

Ten 'derde: Alle schepen komende intevallen als bijleggers, om orders , door nood, of om te overwinteren, zonder in het geheel of teu deele last te breken of bij te laden , eu met voorhehoudiug of voornemen van den bevelvoerder , om met de ge— lieele lading weder te vertrekken. En zal5 le dezen aanzien, voor geen lastbreken gehouden worden het qver boord zetten vau eenige goederen voor eencn korten tijd, tot reparatie van het schip , het havenen van het goed en dergelijke, zoo als hiervoren inliet hoofdstuk is verstaan, noclite de lossing eu verkoop tegen betaling der regten en accijnsen van op de reize bedorvene of zwaal* beschadigde goeueien , mits op schriftelijke permissie van den directeur m tle directie. Nogtans behouden Wij Ons voor, deze vrijstelling op de vreemde bijleggers niet of niet ve.'der te doen toepassen, dan wanneer oi voor zoo veel in het Rijk , den staat of de haven, alwaar deaelve te huis beaooren , voor de nederlandsche schepen, in gelijk geval, ook gelijke of dergelijk? vrijstel-s Jing is of mogt \vordgn toegestaan,