is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elvvaar hij is of mogt worden aangesteld, geheel geene , of geene behoorlijke woning , tegen betaling cener redelijke huur, mogt kunnen verkrijgen, zal hij aan het hoofd van het bestuur van zoodanige gemeente deszelfs tmsehenkomst en medewerking tot bekomiag eener geschikte woning, tegen billijke huur, mogen verzoeken. Eu zullen de Gouverneurs der provinciën zorgen, dat aan zoodanige verzoeken door de hoofden der gemeentebesturen gcreedelijk worde voldaan.

322. Alle burgerlijke autoriteiten, alsmede en in het bijzonder de gewapende magten , mitsgaders de officieren van justicie en policie , zullen de ambtenaren en bedienden der in- en uitgaande regten cn accijnsen,in alle zaken, hunne functien en de executie der wetten, op dat stuk betreffende, op daartoe gedane aanvrage, de behulpzame hand bieden , beschermen en doen beschermen. Zij zullen aansprakelijk zijn wegens de schade , welke zij , door hun verzuim of ongegronde weigering van adsistentie, mogten hebben veroorzaakt.

$23. Een iegelijk die mogt bestaan, de ambtenaren in de uitoefening hunner functien aanteranden, gewelddadigheden of feitelijkheden aantedoen , te resisteren , te beleedigen ofte bedreigen, door woorden of gebaren, of, ter zake dier uitoefening, molest of schade aan hunne eigendommen toctebrengen, zal strengelijk vervolgd en gestraft worden , overeenkomstig de welt en op het strafregt.