is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Van alle posten welke in dit tarief zijn aangeslagen bij zeker getal van stukken , maten of gewigten, zullen de respective aangevingen en betalingen van minder of meerder kwantiteit moeten worden gedaan naar advenant van liet getal, maat of gewigt, in bet tarief uitgetrokken , even als of zulks bij eiken post was uitgedrukt.

Van de waren, die naar de Waarde van f 100, betalen moeten , zullen de regten naar dezelfde proportie worden geheven.

4. Voor alle goederen , welke bij bet gewigt belast zijn , doch voor welke bij het tarief geene tarra is uitgedrukt, wordt de tarra geregeld als volgt:

Vooralle fusten, gemaakt van hout, zonder Onderscheid, 15 van de 100 ponden bruto gewigt.

Voor alle emballagie van leder, matten, manden, kanassers, linnen en dergelijke, 8 van de 100 ponden bruto gewigt.

5. De aangevers niet te vrede zijnde met de tarra, in dit tarief en in het vorig artikel bepaald , zullen kunnen volstaan met te betalen naar het netto gewigt der goederen, zoo als hetzelve, ten hunnen koste, door de ambtenaren zal worden opgenomen en bevonden.

A 2