is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoer. uitvoer' ^-KE BEPALINGEN.

HOUT. (vervolg) relKoning voorbehouden ,

£ «f P }%onZeQ het brandhout,

„ deelen, ribben, bind- , CTk e fiedCP),V>rastanf,igheden in / \

ten , eiken planken £n IA e,n va" het Rijk zulks

alle asider gezaagd $ W"/1 v<m Terll°°Sen. of .ook,

hout, onafgezaagd of ' 1 r> e gehcel °n » den uitvoer van

«iet. 6 pet. |P«- ,«£<$<1^ Verbieden.

„ bandhout, tienen, 1 ^ w Vd ° Pasp0Q1.,„„ , t ., ,

wr-,% «»"• ■ 1

» brandhout (o) 6pet. i P 5 t "8 van een certificaat, | '

» Hoephout, geheel of K^o» > ^ij j'S andere deskundige

gedeeltelijk tot hoepen >,1; «xPrJe '«n magistraat der plaats

geapproprieerd,Staken, J^Kk!' «f te te benoemen en te

gaarden , stokrijs en , ^ Van j^GVen , en waarbij , met

alie ander plantsoen h0il-'' lij1' Sc}.: Cl> de *;e hoeveelheid in bossen

of gfoene planten van , „ ^ * en van het ichip en

hoephout. . 6 pet. verboden- k]a! «a i^aarmede de verzending

waardenhout of willi d<* ;,* ««t J,® 2a' geschieden , wordt

gen, bekwaam om tot . „ƒ VN dl ^ Vn, J 0Cula![.e1mspec~

hoépen gemaakt te . ,, v2-' seb ekon 'f'

worden verboden verboden- 4i -voorzooveel zq heb-

, • . " ;fi Het gevonden worden

n hoepen, met uitzon- 0 ' eenige roode hoe-

dering alleen van die • V(jve t'» 7 A 1'iis , van 22 palmen tot

van roodenrijs , ter i],"1' v,c'j, Vj0 'ncrl lang, zoo als de-

ieugte van 22 palmen < r lii!!,''.: , on.Den geschikt zijn,-en

tot 26 palmen 7 dlU- v;;^ o,*uiutle etl certificaat door

men. (e) 6 PCt. § Pct* (,■ ct,.%ten moeten wordeh be-

» hoepen van rpodenrijs, i'gfe

er eng e an 22 pa te»' ?u"ende, wanneer men

men . tot 26 palmen wrbodö>' >> ' ' do '^dijken uitvoer mogt

7 dunnen. _ 6 pct. verb ï, p<]>«», 0J> eena plaats, al-

„ gemaakte Willigen. verboden. 3P üs t'eiUt to°r van in- en uitgaande

„ dltigen. 3 pct. 1 P "Hor mogen geschieden,

„ „ tot harington- .$>> V'et . e, alwaar het paspoort

nen of halfvaten ge- Ie0, v 'ttX 8 '«Oet611 betaling der regten

prepareerd. ' verboden, verbot1- y ^ t^ni^ verkregen worden, bij

VerVi' . *eveDs worde overge'1' Van den schipper ,