is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. i. Wij 'Verbieden ten ernstigste aan alla notarissen, om, onder eenig voorwendsel, hoe ook genaamd, hun ministerie te leenen tot het passeren van acten, welke strijdig zijn met eenige bestaande Wettelijke bepalingen, en inzonderheid dezulke, waar-* bij de voorschriften der wet van den i2clen Juni 1816 (staatsblad n°. 20), zouden worden uit het oog verloren of verijdeld.

In de berekening van hun salaris zullen de notarissen zich stipte'ijk moeten gedragen naar het vooi" ben vastgestelde tarief van den ïöden Februari 1807 # en zij zullen inzonderheid , voor de verkooping van roerende en onroerende goederen, behoorende tot boedels , waarbij minderjarigen, geïnterdiceerden , beneficiaire of afwezende erfgenamen belang hebben , oftd Wel tot vacante of gefailleerde boedels, mitsgaders voor de scheiding en verdeeling van boedels, waarbij minderjarigen, geïnterdiceerden of afwezenden zijn geïnteresseerd , en voor alle hunne overige verrigtingen in dergelijke boedels, geene andere of hoogere salaris-* sen mogen in rekening brengen, danibij het gemeld tarief zijn bepaald.

2. Het is den notarissen niet geoorloofd, orri bij de conditiën of bij de memorie van lasten, wegens den verkoop van onroerende goederen, behoorende toS Zoodanige boedels als bij het vorig artikel zijn vermeld t eenige tegen het voorsz. tarief aanloopende bedingen

A 3