is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent htm salaris te maken ol om daaromtrent meC de voogden, curators en andere bewindvoerders in de boedels , ofte met wie hel ook zoude mogen zijn, overeenkomsten te treffen, nochte om eeiiig salaris of eenig percents-wijze belooning te berekenen voor den ontvang van gelden, of voor andere bijzondere werkzaamheden en verrigtingen, waarvoor bij het gemelde tarief geene belooning is toegelegd.

5. De declaratien der notarissen t wegens hun salaris voor de werkzaamheden die zij in de voorsi boedels zullen hebben verrigt, zullen overeenkomstig iet bepaalde bij art. 17^ van het decreet van den 16dea Februari 1807 , door den President der Regtbank van eersten aanleg moeten worden getaxeerd, en zal bij de koop-conditien, of de memorie van lasten worden uitgedrukt, dat de kooper, voor zoo verre de kosten van den verkoop voor zijne rekening komen , de betaling op eene alzoo getaxeerde declaratie zal doen.

4. De Regtbanken van eersten aanleg en de Regters Commissarissen in gefailleerde boedels, zullen kunnen Vorderen dat bij de verzoeken, om autorisatie tot verkoop in de gevallen bij de wet van den ïa^en Juni j8i6 Cstaatsblad 11°. 26) vermeld, worden overgelegd tic conditiën of memorien van lasten waarop de verkoop zal geschieden, en zuilen in dat geval, en voor