is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelingen kennis te nemen of zich met dezelve intelaten ;

Overwegende, dat de wetten in zekere mateiïen, hij dezelve aangewezen, de kennisneming der twistgedingen aan de administrative autoriteiten opdragende, daardoor tevens verklaren, dat de regtbanken tot die kennisneming onbevoegd zijn.

Willende een gedeelte der beginselen, ontwikkeld bij Ons besluit van den i6<len Julij 1820, (staatsblad n°. 16), en de in hetzelve vervatte bepalingen van. toepassing maken, op alle de gevallen, waarin besturen of bestuurders ter zake van derzei ver administratief beheer, of handelingen in de uitoefening hunner functien, voor de hoven en regtbanken mogten worden geroepen, of waarin deze kennis mogten nemen van twistgedingen, welke, uit krachte van de grondwet, van de algemeene Rijkswetten, of van Onze reglementen van algemeen bestuur tot de bemoeijingen der administrative autoriteiten behooren;

Willende eindelijk de wijze vaststellen, waarop in soortgelijke gevallen het administratief gezag tussclien beide zal treden, en naar welke Wij, ten aanzien van het daaruit te ontstaan twistgeding, zullen beslissen tusschen de administrative en regterhjke autoriteiten , met volkomene kennis van zaken en na alle de belanghebbende partijen in derzelver middelen en verdediging te hebben gehoord;

A 2