is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kei, zal hebben ontvangen, zal hij bij geschriftej waarvan hij op het audientie - blad akte vragen zal, recjuireren, dat de processale stukken hen onmiddelijk worden ter hand gesteld , ten einde daarvan aan Ons verslag worde gedaan, en door Ons ten aanzien der verklaarde tussclienkomst zoodanig worde gestatueerd als Wij zullen vermeenen te behooren; zullende hij bij hetzelfde requisitoir concluderen dat, tot aan Onze beslissing, de regters zich zullen hebben te onthouden om van het twistgeding kennis te nemen.

Op zoodanige regters welke mogten weigeren zich naar het voorschrevene requisitoir te gedragen, alsmede op zoodanige vau Onze Prokureurs en Officieren bij de regtbanken, welke in het doen. van hetzelve nalatig moglen zijn, zullen toepasselijk zijn de artikelen 127 en 128 van het lijfstraffelijk wetboek.

5. Den zestienden dag, volgende op dien van hun requisitoir, zullen Onze Prokureurs en Officieren bij de regtbanken, aan Onzerf Minister van Justitie een omstandig berigt van het twistgeding doen toekomen, waarbij zij, in originali of bij eensluidende afschriften zullen voegen , alle de aan hen overgegevene stukken en akten tot de hoofdzaak betrekking hebbende, alsmede afschrift vau hun requisitoir bij de regtbank, mitsgaders alle memorien van verwering als anderzins, welke partijen of de regtbank zelve hun zullen hebben ter hand gesteld, het zij