is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misse; cn dat de fungerende ambtenaren, Welke» wegens gebrek aan de gevorderde kennis van de landtaal, met den jare 1823 niet op hunne tegenwoordige standplaatsen zouden kunnen blijven, naar mate hunner kundigheden en verdiensten, zullen verplaatst worden in die gedeelten van het Rijk, alwaar het gebruik der fransche of hoogduitsche taal zal zijn toegelaten; Onder verdere aanbeveling, om de voors. bepalingen ten spoedigste, voor zoo verre zulks nog niet mogt zijn geschied, na te komen en te doen nakomen; in het oog houdende, dat Ons dikwijls genoemd besluit van i5 September 1819 met den i3tcn Januari 1825 in werking moet worden gebragt.

En worden dien ten gevolge de hoofden der onderscheidene departementen van algemeen bestuur belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in liet staatsblad zal worden gedrukt.

Brussel 26 October 1822.

WILLEM.

Van wegc den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den dertigste October 1822.

De Staatsraad, belast met de directie der Staats - Secretarij,

J. O. DE MEY YA[N STREEFKERK.