is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwongen , b,j parate executie, op den voet en wijze, als bg de algemeene wet op den ophef der regten Van in- uit- en doorvoer, der accijnsen en van het tonnegeld der zeeschepen , van den 26'tea Augustus 1822, is bepaald.

Art. 24.

De ontvanger zal maandelijks in de aan hem, door de administratie, aantewijzene tas overstorten de h9 hem ontvaogene gelden, wegens den geadmodieerden accijns en de daarop geheven wordende opcenten , en zulks na afhouding van de drie percent,

waarvan hierna in art. 26 zal worden melding gema akt.

Art. 25.

In de geadmodieerde gemeente, alwaar het bedrag van de admodiatie niet geheel wordt gevonden uit den hoofdehjken omslag, maar geheel of gedeeltelijk bestreden uit het overschot der inkomsten van de gemeente, zal het gemeentebestuur maandelijks bij den Rijks ontvanger over de gemeente moeten overstorten , het bedrag van hetgeen de gemeente verschuldigd is..

Zullende deze overstorting , ten minste een twaalfde gedeelte van den vollen aanslag moeten bedragen.

Hetzelfde zal moeten plaats hebben, wanneer op het verzoek van het gemeentebestuur, de accijns geheven wordt door middel van een abonnement