is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ban Let denneboschje genaamd MaénegetcMjn; alsdan dezen weg verlatende, regts af, naar het noordwesten , l-^gs een voetpad gaande naar de hoeve Roogoed, voorbij het huis van Antonij Bacherei over de beek genaamd Roobeke f op eene kleine houten brug, latende gemelde hoeve links, voorts, langs een overpad , wej'.waarts , tot aan den grooten weg van Ingelmuusier naar Roulers.

Van daar langs den grooten weg naar Roulers, langs den zoogenaamden Meesseghem molen, yoorbij het gehucht la petile Espagne, tot aan de herberg Budat, bewoond wordende door Louis de Vos, aisdan zuidwaarts, langs het voetpad, leidende naar de beek genaamd le Mandel.

Van daar langs gemelde beek, naar Roulers tot aan de sluis, alsdan van de beek af, liuksvvaartslangs eene andeie beek genaamd Calubthe , over de brug de la Rue au Sud, en langs dezelve beek tot aan de waterleiding langs den straatweg van Roulers naar Meenen.

V an deze waterleiding regtstreeks naar voltT Oiseau, door eene weide op het huis n°. 81, waarbij de 1'oHestraete aanvangt, voorts,'langs deze straat, tot aan die van ïperen, en daar over, links af, vau het huis n-1. yS. Alsdan, langs de Bottestraelö voortgaande, tot aan het huis n°. 55, en vandaar langs een publiek voetpad regts af, noordwaarts, verder langs het kerkhof, tot aan le Mandel, brj de brug genaamd du Nouveau Marché, zoodanig dar de 6t&d Roulers geheel en al regts af buiten de linie blijft*