is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN»

BESLUIT van den December

1822, ien aanzien van den overgang van het bestaande stelsel van belastingen,'tot het stelsel van belastingen , vastgesteld bij de wet van dén / 2den Juli 1821, (staatsblad n°. 9.)

Wjj WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz-,

Willende de noodigc maatregelen vaststellen, teii einde de overgang van het thans nog bestaande stelsel van belastingen tot bet nieuwe geregeld geschiede;

Gelet op de algemeenè Wet van den I2^ea juli 1021 (staatsblad n°. 9), op de bijzondere wettën^ welke daarvan het gevolg zijn geweest, en op Ohs besluit van den i8den October 11. (staatsblad n°. 45);

Gezien de voordragten van Onzen Minister vaii Staat, belast met de generale directie der Onta tangsten ;

k