is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog onaangezuiverden accijns vertegenwoordigen, met het eindigen van den 5isten december 1822 , des nachts vóór twaalf ure, aan den ontvanger te wiens kantore de credieten loopende, en onder wiens ontvangst de goederen gelegen zijn, schriftelijk en met aanwijzing van goederen en bergplaatsen moeten bekend maken, het bedrag en de termijnen van crediet, die zij wenschen in een doorloopend crediet te zien verwisselen, onder verbindtenis, om den accijns der goederen, die zulks betreft, bij den uitslag van deze te zullen aanzuiveren of doen aanzuiveren, op den voet der nieuwe wetten en volgens het nieuwe tarief, verhoogd met de opcenten, syndikaat en zegel, zoa als die, ten tijde van den uitslag, gevorderd zullen worden van alle verdere gelijksoortige accijns onderhevige voorwerpen.

Voor zoo verre de belanghebbende, die hun crediet op termijnen behouden, dat crediet door uitvoer naar buiten 's lands willen aanzuiveren, zal aan hen de afschrijving op den voet der vervallen wetten worden gegeven.

i5. De ontvanger zal deswege een voorloopig bewijs afgeven, om , na verificatie , het doorloopend crediet met de aangegevene en bevondene goederen te openen en bet voorloopig bewijs tegen eene actq \'an bevinding of ander bij de nieuwe wetten voorgeschreven volledig dokument te verwisselen.

I)e geen, die verzuimt zijne aangifte tot verwis-

A 5.