is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S vaïl 'iet crediet inleleveren vóór het eindigen van den Si'tca december 1822, des „aclus vóór twaalf ure, zal geacht worden verkozen te hebben de nog te verschijnen termijnen op de respective vervaldagen aan te zuiveren , zullc.de de goederen en waren die zmks betreft, alsdan op den voet van art. g, io en xi hierboven , behandeld worden.

1 K De go' deren en waren welke zich aldus dan in de ontvangst bevinden alwaar het crediet verleend w. Bullen ni.-t tot-aanzuivering en verwisseling van crediet' kunnen strekken , ten zij dezelve vóór den dag van het afkondigen dezes, bereids ten name ,a" den gecrediteerd t-n hebben gestaan.

Even min zullen de goederen in de plaats zelve geacht kunnen worden onderden crediet genietenden persoon berustende te zijn , indien dezelve niet dadelijk op den T.'ten december ,822, i„ zjjne eigene pakhuizen én bergplaatsen aanwezig zijn, ofwel vóór den dag er afs mdigmg dezes, te zijnen eigenen name ui eens anders pakhuis zijn opgeslagen geweest.

Goederen, in enlrep&t.

ï5. De onderwerpen van niet afgeschafte accijnsen, welke bp den isten Januar; 182.0 , in entrepót zijn , zullen bij den uilslag onderhevig wezen aan de verordeningen en bepalingen der nieuwe wetten, voor dergelijke onderwerpen vastgesteld.