is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE AFDEELING, Algemeene bepalingen.

16. De Ontvangers en hunne gemagtigden zullen hunne kantoren moeten openstellen, van den middag tot middernacht van den 01 sten december 1822, en van des morgens zes uren den geheelen dag van den x8,eu Januari 182^ tot des avonds ten acht uren, tot het ontvangen der verklaringen en het uitreiken van bewijzen voor de afgeschafte , de niet afgeschafte en de nieuw intevoerene belastingen.

17. Tot voorkoming van alle misbruiken welke zouden kunnen worden gemaakt van de gunstige bepalingen bij dit besluit voorkomende, zullen, gedurende den tijd van ééne maand, ingaande met den jsten Januari 182", de beambten van het departement der ontvangsten , het regt blijven behouden , om aan de groeven en in de bergplaatsen van ter aanzuivering van den accijns aangegevene steenkolen , in de entrepots fictief van de koffij , mitsgaders, voor zoo veel noodig, in dePiijks.en partikuliere entrepots van koffij,- potasch , weedasch, parelach en souda, de vereisehte peilingen en visitatien te doen van de aan accijns onderwox-pene specien, wegens welke afschrijving van aecijns is gevraagd.